top of page

กลุ่มธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเรา

01

การเกษตรกรรม

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, เครื่องหยอดขาว และโรงสีข้าว

02

การเกษตรประมง

A trading company to supply chemicals and other relating products to aquaculture industry especially in prawn farms. 

ข้าวกล้อง

ตราเซเว่นเบอรี่

03

ข้าวไรซ์เบอรี่ ที่มีคุณภาพ สะอาดรับรอง ด้วยอย. คุณภาพตั้งแต่สถานที่ผลิต การบรรจุหีบห่อ

สุขภาพดี เริ่มต้นด้วยข้าวที่ดี

bottom of page