top of page
บริษัท แกตต์ อินเตอร์เทรด จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด์ อควาคัจเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มธุรกิจ

และผลิตภัณฑ์ของเรา

ความเป็นมา ข้าวตรา เซเว่น เบอรี่ (Seven Berry)

ส่งเสริมเกษตรไทยแบบวิถีอินทรีย์ผลิตข้าวปลอดสารพิษ เพื่อเกษตรกร

 

ด้วยประสบการณ์ด้านการเกษตร กว่า20ปี ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบคุณภาพที่ดีที่สุดในการเกษตร  

พัฒนาเกษตรกร แบบลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ด้วยปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสูงเป็นโรงสีครบวงจร ผ่านมาตราฐานสากล GMP

เป็นผู้ให้ความรู้ทุกขั้นตอนแก่เกษตรกร เพื่อเป็นหนึ่งในการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์คุณภาพแบบยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ “อินทรีย์” คิดค้น พัฒนา นวัตกรรม เพื่อผลผลิตที่ยั่งยืน 

แต่เดิมบริษัทฯเรา เป็นองค์กรเล็กๆที่เติบโตจากธุรกิจ ซื้อมา-ขายไป เกิดขึ้นจากคณะบุคคลที่มีศักยภาพความรู้และความสามารถ รวมประสบการณ์ ทางด้านการค้า การนำเข้า - ส่งออก การลงทุน ในนาม บริษัท แกตต์ อินเตอร์เทรด จำกัด ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2538 21ปีที่แล้ว จัดหาสินค้า ทั้งกลุ่มเกาตร ประมง อุปกรณ์ก่อสร้าง สี ส่งไปขายต่างประเทศ (เวียดนาม) ตลาดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยดีองค์กรมรการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด โดยแผนธุรกิจที่ได้วางไว้

ต่อมาจนได้จัดตั้งอีกบริษัทฯ ให้เป็นโรงงานผลิตไลน์อาหารและวิตามิน สารปรับสภาพน้ำต่างๆอย่างชัดเจน ในนาม บริษัท เอเชี่ยน อควา แอนด์ อนิมอล(ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 18 มกราคม 2544 เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15ปีก่อน โดยมีสัดส่วนของตลาด ดังนี้ ตลาดต่างประเทศ 60% ในประเทศ 40% เรานำเข้าและส่งออกปัจจัยการผลิตทั้งการเกษตร และการประมง ด้วยประสบการณ์ความรู้ความสารถจากการผลิตสินค้าและงานขายในรอบๆ ตลาด AEC

ณ ในปีปัจจุบัน 2559 คุณวิษณุพงษ์ เศวตกมล (MD) ผู้บริหารของทั้ง 2 บริษัทฯ ได้เร่งเห็นถึงวิสัยทัศน์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคต จึงได้ลงมติรวมตัวบริษัทฯ ทั้ง 2 ให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้กลุ่มลูกค้ามองเห็นศักยภาพรวมของทั้ง 2 บริษัทฯ ทั้งทางด้านการเกษตร และทางด้านการประมง โดยได้เปิดตัว บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด์ อควาคัลเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ ทั้งทางด้านการเกษตร ด้านการประมง ให้แก่ผู้บริโภคที่ทวีเพิ่มมากขึ้นอยู่ทั่วประเทศ และรองรับตลาด AEC (Asean Economic Community) ที่กำลังจะมีผลกระทบกับธุรกิจและสังคม ของประเทศไทย ในอนาคตอันใกล้นี้ ทั้งภายใต้ปัจจัยที่ทั้งสามารถควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้

และในปัจจุบัน ได้เพิ่มไลน์ใหม่ภายในองค์กร นั่นก็คือ โรงสีข้าวครบวงจร ได้รับมาตราฐานGMP และบรรจุ สร้างตราแบรนด์ ในกลุ่มข้าวปลอดสารพิษ ที่เรามุ่งเน้นตลาดสีเขียว เริ่มดูแลตั้งแต่การปลูกโดยใช้ปัจจัยการปลูกที่ดี ด้วยสินค้าคุณภาพ เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบแนวความคิด “การเกษตรแบบพอเพียง” ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ให้กับเกษตรกรไทย ก้าวไกลสู่ตลาดสากล

ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บจก. เอเอเอ อกริเทค แอนด์ อควาคัลเจอร์ (ประเทศไทย) จึงพัฒนาภายใต้การปรับแนวความคิด ในการดำเนินงานขององค์กรโดยมุ่งเน้น ที่จะให้องค์กรเรานั่นเป็น “ผู้นำในการผลิตพืชผลให้กับเกษตรกร เกษตรกรรม ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน เกษตรกรรม ชาวประมง ให้เหมาะสมแบบพอเพียง ลดต้นทุน ลดความเสี่ยง เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  อีกทั้งยังมุ่งเน้นการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาและวิจัยอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้องค์กรมีความมั่นใจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีประสิทธิภาพ เสริงสร้าง ป้องกัน แก้ไขปัญหา ของเหล่าเกษตรกรรม เกษตรกรไทย มีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างสมบูรณ์แบบ และพร้อมก้าวไกลสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืน

bottom of page