บริษัท แกตต์ อินเตอร์เทรด จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด์ อควาคัจเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มธุรกิจ

และผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

AAA มุ่งมั่นที่จะคิดค้น พัฒนา นวัตกรรม ในทุกๆด้านให้มีความเป็นเลิศในการเกษตร และการ   ประมง เพื่อสร้างหลักประกันขององค์กรและผลิตภัณฑ์คุณภาพ ให้มีความน่าเชื่อถือ และมุ่งสู่การเป็นที่รู้จักชั้นนำในตลาดโลก

พันธกิจ

 • ความสำเร็จของเกษตรกรไทย และคู่ค้า คือ..ความสำเร็จของเรา  

 • ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ  

 • ผลิตสินค้าที่ประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคม

 • มุ่งเน้นในการคิดค้น พัฒนา และนำเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

 • องค์กรเราจะปฏิบัติต่อพนักงานภายในองค์กร คู่ค้า และผู้บริโภคเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว

 • องค์กรเรา ต้องการให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ผ่านกรรมวิถีที่ได้รับมาตราฐานGMP สะอาดปลอดภัย คัดพิเศษ และปลอดสารพิษ100% มาตราฐานส่งออก    ราคาคนไทย

 • องค์กรเรา จะเป็นตัวกลางในการเผยแพร่ให้ความรู้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทางการประมง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

 

กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ

ณ ขณะนี้องค์กรได้เน้นด้านการเกษตรให้มากขึ้น องค์กรเราไม่ได้มองแต่เรื่องธุรกิจ เพียงอย่างเดียว ยังให้ความสำคัญกับสังคมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคและปัญหาความยากจนของเกษตรกร ที่ขายพืชไร่ พืชสวน ต่างๆไม่ได้ราคา และไม่คุ้มกับการลงทุน ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา เราได้ศึกษาด้านการลงทุนของเกษตรกร ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้เกิดความยั่งยืนของเศรษฐกิจในท้องถิ่นและความภาคภูมิใจในอาชีพของเกษตรกรไทย  เนื่องจากปัญหาราคารับซื้อพืชไร่ พืชสวน โดยเฉพาะราคารับซื้อข้าวที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวนาไทยยากจนและเป็นหนี้สิน  หากปล่อยไว้เช่นนี้..เชื่อว่าในอนาคตอาชีพเกษตรกรรมของคนไทยมีผู้สืบทอดอาชีพนี้น้อยลงอย่างแน่นอน ในขณะเดียวกันหากเกษตรกรไทย ได้รับความช่วยเหลือและมีรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เกษตรกรไทยจะมีกำลังใจผลิตข้าวที่มีคุณภาพให้เราได้รับประทานต่อไป

เป้าประสงค์หลักขององค์กร

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริด้วยเศณษฐกิจพอเพียง

“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของ ประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อ ได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะ ทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป...”

 1. เพื่อสร้างความพึงพอใจและความสำเร็จสูงสุดให้กับทุกภาคฝ่าย “มีเขา มีเรา”  

 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกขั้นตอนผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีเสมอ  

 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

 4. เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ  

 5. เพื่อเพิ่มการสั่งซื้อประจำ ได้อย่างต่อเนื่อง    

 6. เพื่อเพิ่มการพัฒนา ให้ความรู้แก่เกษตรกร ประมง เพื่อเป็นหนึ่งในเฉพาะด้านแบบยั่งยืน  

 7. เพื่อคิดค้น พัฒนา นวัตกรรม เพื่อผลผลิตที่ยั่งยืน  

 8. เพื่อเพื่อเพิ่มรายได้และกำไรสุทธิของทุกภาคฝ่ายแบบยั่งยืน