top of page
บริษัท แกตต์ อินเตอร์เทรด จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด์ อควาคัจเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มธุรกิจ

และผลิตภัณฑ์ของเรา

01

การเกษตรกรรม

จีสติ๊ก G-Stick

ปุ๋ยน้ำ แมทริกซ์  Matrix สูตร 13 - 13 - 13  

ปุ๋ยน้ำ แมทริกซ์  Matrix สูตร 20 - 4 - 4  

ปุ๋ยน้ำ แมทริกซ์  Matrix สูตร 4 - 24 - 24  

ปุ๋ยน้ำ แมทริกซ์  Matrix

สูตร 0 - 25 - 30

bottom of page