top of page
บริษัท แกตต์ อินเตอร์เทรด จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด์ อควาคัจเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มธุรกิจ

และผลิตภัณฑ์ของเรา

01

การเกษตรกรรม

ฮอร์โมนเร่งโต "ตรา ไก่ทอง" สูตรเพิ่มผลผลิตสูง

สารอินทรีย์สกัดเข้มข้น   

ช่วยกระตุ้นการแบ่งเซลล์   เร่งน้ำหนัก    ผลใหญ่     
มีคุณภาพ     น้ำหนักดี    สร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืช

 

คุณสมบัติ

ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรองดังนี้
ประกอบด้วยกรด อินทรีย์,ฮอร์โมน, กรดอะมิโน, กรดฮิวมิก, วิตามิน

- สารอินทรีย์และกรดฮิวมิก (Humoc Acid) ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต และการแผ่กระจายของราก กระตุ้นการเจริญเติบโตของใยและลำต้น ทำให้ระบบลำเลียงน้ำและอาหารของต้นพืชดีขึ้น
- วิตามิน (Vitamin) เป็นวิตามิน B1 ,B6 ที่เป็นองค์ประกอบร่วมในการเจริญเติบโตของเซลล์ ทั้งการแบ่งเซลล์การขยายสร้างภูมิคุ้มกันกับพืช
- กรดอะมิโน (Amino Acid) พืชสามารถดูดไปใช้เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโต พืชดูดซึมเข้าลำต้นได้โดยตรง
- จุลินทรีย์ (Hormone) กลุ่มออกซิน จิบเบอเรลลิน ไซโตไคนิน เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้เซลล์ขยายตัวเพิ่มขึ้น ช่วยให้พืชยืดตัวรวมถึงกระตุ้นให้พืช มีการแบ่งตัวมากขึ้น ช่วยกระตุ้นการเกิดรากตา,หน่อ,ใบและผล,ดอก
- เอ็นไซม์ (Enzyme) ช่วยกระตุ้นการย่อยสลายเซลล์ ช่วยย่อยวัตถุจากพืชในดินให้มีขนาดเล็กลง พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้

 

คุณประโยชน์

- เพื่อฟื้นสภาพต้น ในไม้ผล พืชไร่ พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ อัตราการใช้ 30-40 ซีซี     ต่อน้ำ 20ลิตร 
- กรณีพืชแคระแกร็นเนื่องจากสภาพแวดล้อม เช่น สภาพอากาศร้อนจัด แห้งแล้ง เย็นจัด     เกินไป หรือน้ำท่วมขัง 

วิธีการใช้

ชนิดของพืช: 

ไม้ผล: ทุเรียน ส้ม มะนาว องุ่น มะม่วง ลำไยเงาะ ลองกอง

อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร: 20 - 40 ซีซี

ช่วงการใช้: 

- หลังเก็บเกี่ยว 7- 10 วัน 1-2 ครั้ง
- ก่อนออกดอก 10 - 15 วัน 1 ครั้ง
- ระยะการเจริญของผล 1 - 3 ครั้ง

พืชไร่: ข้าว  ข้าวโพด ถั่ว ถั่งเหลือง มัน อ้อย ยางพารา

อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร: 20 - 30 ซีซี

ช่วงการใช้: ฉีดพ่นทางใบ 2 ครั้ง  14 - 20 วัน หลังปลูกหรือมีใบ 4-6 ใบ และพ่นซ้ำห่างกัน 10-14 วัน

ข้าว  ข้าวโพด

อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร: 10 - 20 ซีซี

ช่วงการใช้: เพื่อกระตุ้นการสร้างโปรตีน (ต่อครั้ง)

พืชผัก: พริก มะเขือ ถั่วฟักยาว หอม กระเทียม ผักกาด คะน้า หน่อไม้ฝรั่ง

อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร: 15 - 30 ซีซี

ช่วงการใช้: - ฉีดพ่น 2-3 ครั้งครั้งแรกภายใน 7 วัน หรือหลังย้ายกล้า
14-20 วันหลังหว่าน ห่างกัน 7-14 วัน

ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ พอเปียกทั่งใบและทุกๆ ส่วนของพืช 2-3 ครั้ง ทุกๆ 7-10 วันในระยะเริ่มติดผล หรือระยะเริ่มลงหัว

bottom of page